Podmienky ochrany osobných údajov obchodnej spoločnosti GRS, s.r.o. a podmienky spracovania súborov
cookies

 1. Cieľom tohto dokumentu je sprostredkovanie informácií týkajúcich sa spracúvania osobných
  údajov v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla
  2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj len „
  GDPR“).
 2. V tomto dokumente nájdete informácie o tom, na aké účely spracúvame vaše osobné
  údaje, komu ich môžeme poskytnúť, aké sú vaše práva, ako aj informáciu,
  kde nás môžete kontaktovať v prípade, že máte otázku týkajúcu sa spracúvania
  vašich osobných údajov.
 3. Vzhľadom na uvedené vám odporúčame oboznámiť sa s informáciami obsiahnutými v
  tomto dokumente. Akékoľvek zmeny súvisiace so spracúvaním vašich osobných údajov
  budú zabezpečené formou aktualizácie tohto dokumentu zverejneného na našich internetových
  stránkach a dostupného v prevádzkových priestoroch našej spoločnosti.

 4. Informácie o Prevádzkovateľovi

  • Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť GRS, s.r.o., so sídlom Stará Klenová
   28, 831 01 Bratislava, IČO: 36 283 053, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
   súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 115390/B, kontakt: +421 948 949 898, e-mail:
   grs@grs.sk (ďalej len „
   GRS“).
  • Zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité, a preto
   pri spracúvaní osobných údajov dôsledne dbáme na súlad s platnými
   právnymi predpismi predovšetkým so zásadami a požiadavkami vyplývajúcimi
   z GDPR. Máme nastavené príslušné technické a organizačné
   opatrenia, ktoré prispievajú k zabezpečeniu ochrany spracúvaných osobných
   údajov našich klientov.
  • V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním svojich osobných
   údajov nás prosíme môžete kontaktovať alebo emailom na adrese:
   grs@grs.sk alebo písomne na adrese: GRS, s.r.o., Stará Klenová 28, 831 01 Bratislava.

 5. Základné pojmy

  • Nasledujúce výrazy použité v tomto dokumente (či už s veľkým alebo s malým
   začiatočným písmenom) majú v tomto dokumente nasledovný význam:

   • GDPR znamená nariadenie uvedené v odseku 1 tohto dokumentu vyššie.
   • Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané.
    Je to osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor,
    ako je meno, identifikačné číslo, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré
    prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú,
    mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
   • Klient je osoba, s ktorou má GRS v rámci výkonu svojich podnikateľských
    činností uzatvorený obchod, pričom obchodom sa rozumie vznik, zmena alebo zánik záväzkových
    vzťahov medzi klientom a GRS. Klientom je tiež osoba, s ktorou GRS rokovala o uskutočnení obchodu, aj
    keď sa tento obchod neuskutočnil, osoba, ktorá prestala byť klientom GRS, a tiež zástupca klienta,
    ktorý v mene klienta uzatvoril obchod alebo o jeho uzatvorení rokoval. Na účely tohto dokumentu
    sa za Klienta považuje aj konečný užívateľ výhod definovaný Zákonom o ochrane
    pred legalizáciou.
   • Spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi
    alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie,
    usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie,
    prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným
    spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na
    to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.
   • Prevenciou pred legalizáciou je prevencia pred legalizáciou príjmov z trestnej
    činnosti a pred financovaním terorizmu.
   • Prevádzkovateľ je každý, kto sám alebo spoločne s inými určí účely
    a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo
    vlastnom mene. Na účely tohto dokumentu sa Prevádzkovateľom myslí GRS.
   • Sprostredkovateľ je každý, kto spracúva osobné údaje v mene Prevádzkovateľa
    na základe poverenia v súlade s článkom 28 GDPR.
   • Obchodný zákonník je slovenský
    zákon číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
    predpisov.
   • Občiansky zákonník je slovenský
    zákon číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
    predpisov.
   • Zákon o ochrane pred legalizáciou je zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred
    legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v aktuálne
    platnom a účinnom znení.

 1. Čo sú osobné údaje a prečo ich spracúvame?

  • Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej
   alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor,
   ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo
   odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú,
   genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej
   osoby.
  • GRS spracúva len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie konkrétneho
   účelu spracúvania. Osobné údaje sú spracúvané vždy na vopred vymedzený
   a legitímny účel, pričom bez ich spracúvania by tento účel nebolo možné dosiahnuť.
   Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné najmä na výkon podnikateľskej činnosti
   a povolania zo strany GRS, ale aj na plnenie rôznych zákonných a iných povinností
   GRS a na ochranu oprávnených záujmov GRS a iných subjektov.
  • V prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe stanovenom právnymi
   predpismi, ako napríklad v prípade spracúvania na účely predaja a prenájmu
   vlastných nehnuteľností, alebo na účely sprostredkovania prenájmu nehnuteľností,
   alebo na účely výkonu správy nehnuteľností vo vlastníctve tretích osôb,
   ďalej na účely identifikácie klientov GRS a identifikácie zmluvných partnerov GRS, je
   poskytnutie príslušných údajov z vašej strany zákonnou požiadavkou
   a bez ich poskytnutia nie je možné obchod uskutočniť. Následkom neposkytnutia príslušných
   údajov je teda neuskutočnenie obchodu.
  • V prípade spracúvania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase
   Klienta, ako napríklad v prípade spracúvania na marketingové účely, je poskytnutie
   údajov zo strany Klienta dobrovoľné. S cieľom prispôsobiť ponuku produktov a služieb priamo
   pre vás GRS vyhodnocuje informácie, ktoré o vás spracúva, tak, aby vám
   mohlo poskytnúť cielenú ponuku, a tak obmedziť zasielanie neadresných marketingových
   ponúk. Udelenie súhlasu je dobrovoľné. V prípade, ak sa rozhodnete súhlas
   neudeliť, GRS vám nebude môcť v tomto konkrétnom prípade zasielať žiadne marketingové
   informácie ani ponuky.

 2. Kategórie osobných údajov, ktoré môže GRS spracúvať

  • V rámci činnosti GRS dochádza k spracúvaniu rôznych kategórií osobných
   údajov, ktoré sa líšia v závislosti od účelu spracúvania a
   povahy konkrétnej spracovateľskej činnosti. Takýmito kategóriami osobných údajov
   sú:

   • potrebné identifikačné údaje (napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné
    číslo, údaje z dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, fotografia z
    dokladu totožnosti, číslo klienta, číslo produktu),
   • kontaktné údaje (napríklad adresa trvalého alebo prechodného pobytu, emailová
    adresa, telefónne číslo),
   • údaje o zazmluvnených produktoch a službách (napríklad údaje o uzavretých
    zmluvách, o uzavretých obchodoch, údaje súvisiace s vybavovaním reklamácií,
    iných vašich podnetov a pod.),
   • ekonomické údaje (napríklad údaje o číslach bankových účtov,
    ktoré používate na realizáciu platobného styku s nami),
   • transakčné údaje (napríklad údaje o uskutočnených transakciách, údaje
    o príjemcoch a odosielateľoch, údaje o použití platobného prostriedku),
   • video- a audiozáznamy (napríklad kamerové záznamy vyhotovené v našich
    prevádzkových priestoroch v rámci zabezpečenia ochrany týchto priestorov alebo
    v areáli golfového ihriska v Šajdíkových Humenciach v rámci
    monitorovania tohto areálu, resp. za účelom poskytnutia tzv. livestreamu širokej verejnosti
    prostredníctvom webstránky GRS),
   • kópie vyhotovených dokladov vrátane dokladov totožnosti (vrátane fotografie z príslušného
    dokladu),
   • údaje súvisiace s používaním našich webových stránok a aplikácií
    (napríklad cookies),
   • iné relevantné údaje (napríklad údaje súvisiace s plnením vašich
    zmluvných povinností a záväzkov, údaje potrebné na posúdenie,
    či nedochádza k neobvyklým obchodným transakciám);
   • údaje vami zadané v rámci našich online formulárov a aplikácií
    (informácie poskytnuté v rezervačných formulároch, v kontaktných
    formulároch a pod.),
   • relevantné údaje spracúvané o vás na marketingové účely.
  • Vyššie uvedený výpočet kategórií osobných údajov predstavuje
   úplný a komplexný výpočet všetkých kategórií osobných
   údajov, ktoré prichádzajú do úvahy v rámci konkrétneho účelu
   spracúvaní pri predaji tovaru a poskytovaní služieb vo všetkých stavoch zmluvného
   vzťahu. Individuálny výpočet kategórií osobných údajov pre jednotlivého
   klienta bude preto len podmnožinou uvedeného výpočtu.

 3. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

  • GRS spracúva vaše osobné údaje vždy len na vopred vymedzený a legitímny účel
   spracúvania, pričom vždy musí existovať príslušný právny základ
   na takéto spracúvanie. GRS si vás dovoľuje ubezpečiť, že vaše osobné údaje
   nikdy nie sú ďalej spracúvané na účely nezlučiteľné s pôvodne stanovenými
   účelmi spracúvania.
  • V rámci činnosti GRS môže dochádzať k spracúvaniu vašich osobných údajov
   na nasledujúce účely spracúvania:

   • Výkon podnikateľskej činnosti a povolania zo strany GRS, čo zahŕňa najmä (ale nielen) predaj
    a prenájom vlastných nehnuteľností, sprostredkovanie prenájmu nehnuteľností,
    výkon správy nehnuteľností vo vlastníctve tretích osôb a poskytovanie
    súvisiacich služieb, zabezpečenie výstavby stavieb pre klientov, identifikácia našich
    klientov a identifikácia našich zmluvných partnerov. V rámci tohto účelu
    dochádza najmä k nasledovným úkonom:

    • identifikácia Klientov a overovanie totožnosti Klientov,
    • uzatváranie zmluvných vzťahov s Klientom vrátane predzmluvných vzťahov,
    • správa zmluvných vzťahov vrátane vykonávaní zmien a ich ukončení,
    • vykonávanie potrebných účtovných operácií (vrátane vystavovania
     a spracúvania účtovných dokladov a účtovných operáciách),
    • prijímanie a vybavovanie podnetov a sťažností Klientov,
    • zasielanie informácií Klientom týkajúcich sa podmienok výkonu správy
     ich nehnuteľností a poskytovania súvisiacich služieb,
    • riešenie reklamácií,
    • vzťahový manažment,
    • ochrana a domáhanie sa práv GRS voči Klientom,
    • plnenie povinností GRS v oblasti Prevencie pred legalizáciou (ak prichádzajú do
     úvahy),
    • činnosti súvisiace s plnením si úloh a povinností GRS podľa platných právnych
     predpisov,
    • činnosti súvisiace s splnením si archivačných povinností;

Vaše osobné údaje sú v tomto prípade spracúvané v rozsahu nevyhnutnom na
splnenie si zákonných povinností GRS, pričom právnym základom spracúvania sú
v tomto prípade najmä nasledujúce právne predpisy:

 • Občiansky zákonník,
 • Obchodný zákonník,
 • Zákon o ochrane pred legalizáciou,
 • zákon o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov,
 • zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej
  na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení
  neskorších predpisov,
 • zákon o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam
  (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov,
 • zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
  neskorších predpisov,
 • zákon o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších
  predpisov;
 • zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších
  predpisov;
 • Účtovné a daňové účely, čo zahŕňa najmä (ale nielen) vystavovanie daňových
  a účtovných dokladov v súlade so zákonom o účtovníctve v znení
  neskorších predpisov a plnenie si iných zákonných povinností súvisiacich
  s týmito povinnosťami.
 • Marketingové účely
  • Na účely informovania vás o našich aktuálnych ponukách GRS môže spracúvať
   vaše osobné údaje na právnom základe vášho predchádzajúceho
   dobrovoľne udeleného súhlasu alebo na základe oprávnených záujmov GRS.
   Vaše osobné údaje môžu byť v uvedených prípadoch taktiež spracúvané
   (i) osobami, ktoré majú priamu alebo nepriamu majetkovú účasť v GRS, (ii) osobami,
   na ktorých má priamu alebo nepriamu majetkovú účasť GRS, (iii) osobami, na ktorých
   má priamu alebo nepriamu majetkovú účasť osoba majúca majetkovú účasť v GRS,
   (iv) osobami majúcimi priamu alebo nepriamu majetkovú účasť na osobe majúcej majetkovú
   účasť v GRS. Na účely tohto dokumentu sú to najmä:

   • obchodná spoločnosť GRS Property, s.r.o., so sídlom Stará Klenová 28, 831 01
    Bratislava-Nové Mesto, IČO: 46 465 561,
   • obchodná spoločnosť TELUS HOLDING, a. s., so sídlom Stará Klenová 28,
    831 01 Bratislava, IČO: 36 865 214,
   • obchodná spoločnosť TELUS INVEST, s. r. o., so sídlom Stará Klenová
    28, 831 01 Bratislava, IČO: 44 088 124,
   • obchodná spoločnosť PGR Senica, a. s., so sídlom Révová 7, 811 02
    Bratislava, IČO: 44 088 124.
  • GRS má oprávnený záujem na tom, aby vykonávala starostlivosť o svojich Klientov
   a rozvíjala obchodné vzťahy s nimi, a teda aby ich informovala spôsobom uvedeným v odseku
   2.3.1 tohto dokumentu. V tejto súvislosti vás môže GRS osloviť výnimočne aj bez vášho
   predchádzajúceho súhlasu, pričom o takomto spracúvaní vašich osobných
   údajov vás informuje a poučí o vašich právach, najmä o práve namietať
   spracúvanie vašich osobných údajov. To, samozrejme, neplatí v prípade,
   ak ste s takýmto oslovovaním prejavili nesúhlas alebo ak budete voči nemu namietať.
  • GRS môže s vami pre vyššie uvedený účel komunikovať prostredníctvom e-mailu,
   SMS alebo prostredníctvom iných prostriedkov diaľkovej komunikácie.
  • S cieľom prispôsobiť ponuku produktov a služieb priamo pre vás GRS vyhodnocuje informácie, ktoré
   o vás spracúva, tak, aby vám mohla poskytnúť cielenú ponuku a obmedziť tak zasielanie
   neadresných marketingových ponúk.
  • Na účely propagácie predaja alebo prenájmu vlastných nehnuteľností alebo sprostredkovania
   prenájmu nehnuteľností tretích osôb alebo služieb poskytovaných spolupracujúcimi
   subjektmi (napríklad prevádzkovateľom golfového ihriska v Šajdíkových
   Humenciach) prostredníctvom tzv. livestreamu umiestneného na webstránke GRS, t.j. v záujme
   ochrany oprávnených záujmov GRS a tretích uvedených strán, je GRS
   oprávnené monitorovať priestory areálu golfového ihriska v Šajdíkových
   Humenciach a súvisiacich areálov pomocou videozáznamu aj bez označenia monitorovacieho
   priestoru, avšak len takým spôsobom, aby pri tom nedochádzalo k vzniku rizika pre
   práva a slobody fyzických osôb zachytených na daných záznamoch.
 • Účely týkajúce sa ochrany ďalších oprávnených záujmov, ktoré
  súvisia okrem už uvedeného najmä so zabezpečením bezpečnosti areálu golfového
  ihriska v Šajdíkových Humenciach a súvisiacich areálov, a bezpečnosti
  nehnuteľností nachádzajúcich sa v týchto areáloch (či už vo vlastníctve
  GRS alebo tretích osôb). GRS je oprávnené na účely zabezpečenia uvedených areálov
  a nehnuteľností, na účely odhaľovania trestných činov, zisťovania ich páchateľov a pátrania
  po nich najmä z dôvodu ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním
  terorizmu, odhaľovania nezákonných finančných operácií na účely súdneho
  konania, trestného konania, konania o priestupkoch a na účely dohľadu nad plnením zákonom
  ustanovených povinností GRS monitorovať uvedené areály pomocou videozáznamu a audiozáznamu
  aj bez označenia monitorovacieho priestoru. Právnym základom spracúvania týchto vašich
  osobných údajov je ochrana oprávnených záujmov GRS a oprávnených
  záujmov tretích osôb, pričom GRS je oprávnené poveriť takýmto spracúvaním
  osobných údajov aj tretie osoby zabezpečujúce udržiavanie bezpečnosti a poriadku predmetných
  areálov. V prípade, že sa vyhotovený záznam nepoužije na vyššie uvedený
  účel, bude po uplynutí trinástich mesiacov po dni vyhotovenia tohto záznamu zlikvidovaný.
 • GRS môže pristúpiť k spracúvaniu vašich osobných údajov v prípadoch, ak
  je rozsah osobných údajov stanovený vyššie uvedenými právnymi predpismi
  nepostačujúci na dosiahnutie vymedzeného účelu spracúvania, aj na základe nasledujúcich
  právnych základov:

  • ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej medzi Vami a GRS vrátane predzmluvných vzťahov
   v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
  • ak ste udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny
   účel/účely v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR,
  • ak ste udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny
   účel/účely v zmysle článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR,
  • ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje GRS alebo
   tretia strana v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
  • ak je spracúvanie nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
   v zmysle článku 9 ods. 2 písm. f) GDPR.

 1. Komu môžeme vaše osobné údaje poskytnúť?

  • Vaše osobné údaje v prostredí GRS sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere
   a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám
   uvedených v bode 2.3.1 tohto dokumentu, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých
   úkonov (napríklad tretím osobám zabezpečujúcim poskytovanie konkrétnych
   služieb pri výkone správy nehnuteľností vo vlastníctve klientov alebo osobám zabezpečujúcim
   administráciu našich rezervačných a kontaktných formulárov), advokátom,
   našim účtovným a daňovým poradcom, naším audítorom, poskytovateľom
   softvérového vybavenia alebo podpory našej spoločnosti, vrátane zamestnancov týchto
   osôb. Vaše osobné údaje inak neposkytujeme iným subjektom okrem prípadov,
   ak ste na takéto poskytnutie udelili GRS súhlas, písomný pokyn, alebo ak existuje iný
   právny základ na poskytnutie vašich osobných údajov inému subjektu, napríklad
   v prípade, ak je to potrebné na plnenie zmluvy, ktorej účastníkom ste alebo ak ide
   o plnenie zákonnej povinnosti GRS ako prevádzkovateľa.
  • GRS môže bez vášho súhlasu poskytnúť osobné údaje iným subjektom
   v rámci plnenia zákonných povinností:

   • v oblasti prevencie pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu
    v zmysle Zákona o ochrane pred legalizáciou,
   • v súvislosti s oznamovaním orgánom činným v trestnom konaní o podozrení,
    že sa pripravuje, že je páchaný alebo že bol spáchaný trestný čin,
   • v súvislosti s plnením účtovných a daňových povinností
    zo strany GRS,
   • v súvislosti s podaniami na orgány verejnej správy (napríklad katastrálne
    odbory okresných úradov) v súlade s povinnosťami, ktoré GRS voči klientom
    má.
  • GRS je tiež vaše osobné údaje povinné poskytnúť aj iným subjektom na základe
   ich písomného vyžiadania a na základe konkrétneho zákonného ustanovenia
   (napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní, daňovým orgánom, ministerstvám
   a pod.).
  • Vaše osobné údaje GRS nezverejňuje.

 2. Sprostredkovatelia

  • GRS môže v určitých prípadoch spracúvať vaše osobné údaje aj prostredníctvom
   sprostredkovateľov. Sprostredkovateľ je subjekt, ktorého GRS poverila spracúvaním osobných
   údajov v súlade s článkom 28 GDPR. Na poverenie spracúvaním vašich údajov
   prostredníctvom sprostredkovateľa sa nevyžaduje váš súhlas, prípadne iný
   právny základ, ako je to v prípade poskytovania údajov iným prevádzkovateľom.
   Sprostredkovateľ v takomto prípade spracúva vaše osobné údaje v mene GRS ako prevádzkovateľa.
  • Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa nemá negatívny
   vplyv na výkon a uplatňovanie vašich práv ako dotknutej osoby ustanovených v kapitole
   III GDPR, pričom príslušné práva si klient môže uplatniť u GRS ako prevádzkovateľa
   alebo tiež priamo u konkrétneho sprostredkovateľa, prostredníctvom ktorého sú vaše
   údaje spracúvané.
  • GRS si vás dovoľuje ubezpečiť, že využíva len sprostredkovateľov poskytujúcich primerané
   technické, organizačné a ďalšie opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR
   a aby bola v plnom rozsahu zabezpečená ochrana práv dotknutej osoby. GRS pri spracúvaní
   vašich osobných údajov využíva nasledujúce kategórie sprostredkovateľov:

   • spoločnosti, ktoré zabezpečujú alebo vykonávajú finančné a s nimi súvisiace
    služby,
   • spoločnosti zabezpečujúce marketingové aktivity,
   • spoločnosti poskytujúce webhostingové služby pre GRS,
   • spoločnosti vykonávajúce správu registratúrnych záznamov podľa osobitných
    predpisov,
   • spoločnosti zabezpečujúce administratívne služby spojené s doručovaním podaní
    na katastrálny odbor príslušných okresných úradov a vykonávanie
    ďalších úkonov spojených s podaním návrhu na vklad záložného
    práva do katastra nehnuteľností,
   • spoločnosti zabezpečujúce vymáhanie a správu pohľadávok.

 1. Prenos osobných údajov do tretích krajín

  • Osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín neposkytujúcich
   primeranú úroveň ochrany osobných údajov s výnimkou prípadov špecifikovaných
   platnými právnymi predpismi alebo osobitných situácií, kedy o takomto prenose
   musí byť Klient vopred informovaný.

 2. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

  • Vaše údaje vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu, GRS uchováva najviac
   po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje
   spracúvajú.
  • Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracúvané výlučne na základe vášho
   súhlasu, GRS bude po odvolaní súhlasu alebo po uplynutí doby platnosti súhlasu
   osobné údaje uchovávať len po takú dobu, aká bude nevyhnutná na preukazovanie,
   uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov GRS. Rovnako to platí aj v prípade
   spracúvania na základe zmluvy.
  • Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonnej
   povinnosti GRS, príslušné právne predpisy bližšie určujú dobu, počas ktorej
   je GRS povinné vaše osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať.
   Takýmito právnymi predpismi sú napríklad:

   • Zákon o ochrane pred legalizáciou, na základe ktorého je GRS povinné
    uchovávať počas piatich rokov:

    • od skončenia zmluvného vzťahu s klientom údaje a písomné doklady získané
     v súvislosti s vykonávaním starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a v súvislosti
     so zisťovaním neobvyklej obchodnej operácie,
    • od vykonania obchodu všetky údaje a písomné doklady o klientovi,
   • zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
    na základe ktorého je GRS povinné uchovávať doklady najmenej počas desiatich rokov
    nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

 1. Ako o Vás získavame osobné údaje?

  • Ak ste Klient, vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od vás. V takom
   prípade je získanie vašich osobných údajov dobrovoľné. V prípadoch
   uvedených v odseku 3 tohto dokumentu však neposkytnutie vašich osobných údajov
   bude (môže) mať následky uvedené v odseku 6.3 tohto dokumentu. Osobné údaje
   o Klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej
   moci alebo od iných osôb.
  • Ak nie ste Klient, vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov
   alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov ako napr. vyžiadaním od orgánov
   verejnej moci, výpisom z verejných registrov a pod. V takom prípade o vás
   GRS môže osobné údaje získavať bez informovania a aj proti vašej vôli na
   základe zákonných oprávnení a povinností, ktoré GRS má.

 2. Ako chránime vaše osobné údaje?

  • Prijímame primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom ochrániť vaše
   osobné údaje pred úmyselným alebo nedbanlivostným vymazaním, stratou alebo
   zmenou a proti neoprávnenému sprístupneniu vašich osobných údajov. Zamestnanci
   GRS, ako aj zmluvní partneri GRS, ktorí spracúvajú osobné údaje v jeho
   mene, sú zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti, ktorá trvá aj po skončení zmluvného
   vzťahu.

 3. Aké sú vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

  • V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte právo podať sťažnosť
   Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava,
   Slovenská republika.
  • Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú,
   alebo na doplnenie neúplných osobných údajov. Ak zistíte, že o vás spracúvame
   nesprávne alebo neúplné údaje, neváhajte nás, prosíme, kontaktovať.
  • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané výlučne na základe súhlasu
   v zmysle článku 6 ods. 1 GDPR alebo v zmysle článku 9 ods. 2 GDPR, máte právo tento súhlas
   kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
   vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
  • Právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov
   • Ako dotknutá osoba, máte právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov
    v prípade, že k spracúvaniu dochádza na právnom základe oprávnených
    záujmov GRS vrátane namietania proti profilovaniu založenému na oprávnených
    záujmoch. GRS môže ďalej spracúvať vaše osobné údaje na základe
    oprávnených záujmov len v prípade, že preukáže nevyhnutné oprávnené
    dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami
    a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
   • Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na
    účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto
    priamym marketingom, a to v prípade, že dochádza k spracúvaniu na právnom základe
    oprávnených záujmov GRS. V prípade vášho namietania voči spracúvaniu
    na účely priameho marketingu GRS nebude vaše osobné údaje na účely priameho
    marketingu ďalej spracúvať.
  • Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojim osobným údajom. V prípade
   naplnenia podmienok definovaných GDPR nás môžete požiadať o výpis svojich osobných
   údajov, ktoré o vás spracúvame. Za určitých okolností môžete požiadať
   o obmedzenie spracúvania, o prenos svojich osobných údajov a taktiež máte právo
   dosiahnuť vymazanie svojich osobných údajov.
  • Svoje práva si môžete uplatniť písomne alebo e-mailom na
   grs@grs.sk alebo osobne v prevádzkových priestoroch GRS. GRS vás môže požiadať
   o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie vašej totožnosti.

 4. Spracúvanie súborov cookies

  • Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky
   napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri
   prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka
   pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu
   jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka
   používa súbory cookies s cieľom zabezpečiť lepšie služby. Ukladaniu týchto súborov
   do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového
   prehliadača. Ich prípadným vypnutím by ste mohli prísť o niektoré služby, ktoré
   by sme vám mohli poskytovať. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5
   zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších
   predpisov považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej
   stránke. Bližšie zásady používania súborov cookies nájdete v dokumente
   označenom ako „
   Zásady používania súborov cookie“ umiestnenom na našej webstránke
   hottub.sk.
  • Naše webové stránky používajú súbory cookies. Cookies sú malé
   textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým,
   že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní
   do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní
   nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania
   pre jej užívateľské zlepšovanie a ktoré sa ukladajú do pamäte prehliadača
   a obsahujú údaje o návšteve webovej stránky. Tieto súbory sú anonymné
   a obsahujú údaje, akými sú jazyk, prehliadač a iné nastavenia pri zobrazení
   stránky. Niektoré cookies odosieľa Váš prehliadač nám na analýzu návštevnosti
   stránky.
  • Cookies, ktoré váš prehliadač odosiela k nám, slúžia na analyzovanie toku informácií,
   prispôsobenie služby, obsahu a reklamy, meranie účinnosti propagácie, a podporovanie dôvery
   a bezpečnosti. Tieto údaje sú anonymné, agregované a nepoškodzujú Vaše
   zariadenie. Na analýzu používame nástroje Google Analytics.
  • Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických
   komunikáciách v znení neskorších predpisov považované za Váš
   súhlas s používaním cookies na našej stránke. Súhlas s používaním
   cookies môžete vyjadriť tiež kliknutím na príslušné políčko “súhlasím“,
   ktoré sa používateľovi zobrazí na našich webových stránkach.
  • Nastavenia cookies je možné zmeniť v rámci Vášho internetového prehliadača. Odstránením,
   alebo zablokovaním súborov cookies budete môcť navštíviť naše webové
   stránky, ale niektoré funkcie nemusia pracovať správne.
  • Google Analytics využívame, aby sme zistili, ako návštevníci pracujú s našimi
   stránkami. To znamená, že keď navštívite naše webové stránky, Váš
   prehliadač automaticky posiela spoločnosti Google určité informácie. To zahŕňa napríklad webovú
   adresu stránky, ktorú navštevujete a IP adresu. Podrobnosti o tom, ako technológia Google
   zhromažďuje a spracováva údaje, nájdete na nasledujúcej stránke:
   https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
  • Ak nechcete, aby váš prehliadač používal Google Analytics, môžete si nainštalovať
   doplnok prehliadača. Viac o zásadách ochrany osobných údajov Google Analytics a
   Google nájdete na nasledujúcej stránke:
   https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

 5. Možnosť zmeny podmienok ochrany osobných údajov

  • Informácie, ktoré sme vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných
   údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme
   možnosť kedykoľvek tohto dokument upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že dôjde
   k zmene tohto dokumentu podstatným spôsobom, túto zmenu vám dáme do pozornosti
   napr. všeobecným oznámením na našej webstránke alebo osobitným oznámením
   prostredníctvom emailu.